Ymunwch â ni am brofiad wyllt grefft tair awr lle byddwch chi'n dysgu amdan clymau, creu lloches, cyrchu pren a thanwydd, cynnau tân gan ddefnyddio gwahanol ddulliau a chreff cyllell syml! Sgroliwch i lawr i ddysgu mwy ac i archebu'n hawdd ar-lein.Gweithgaredd perffaith ar gyfer ffrindiau, teuluoedd neu grwpiau bach. Dechreuwn trwy edrych ar y gwahanol fathau o lochesi a sut i ddewis y rhai mwyaf addas ac yna ymarfer clymu clymau cyn codi lloches. Yna byddwn yn trafod cyfraith cyllyll a'u defnydd cyn dechrau paratoi'r offer a'r deunyddiau sydd eu hangen i gwblhau ein lloches a chynnal tân!

Profiad Wyllt Grefft


Yn addas i

 • Teuluoedd, ffrindiau a grwpiau bychain
 • Dysgu am lloches, cynnal tan ac sgiliau gwersylla

Cyrsiau yn cynnwys

 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£150

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

3 awr

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 16 Jul 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 30 Jul 2021 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Gall cychwyn tanau fod yn broses gyflym neu'n hir iawn ac yn flinedig! Byddwn yn dangos i chi'r dulliau effeithlon o ddod o hyd i ddeunyddiau a rhoi cychwyn ar eich tân. Mae yna wahanol ddulliau i gynnal tân a byddwn yn cwmpasu'r rhai mwyaf cyffredin. Ar ôl i ni gael tân a chysgod gallwn edrych ar sgiliau gwersylla wrth rostio marshmallows!

Yn ystod y sesiwn byddwn yn trafod arfer gorau wrth gynnal tanau yn yr awyr agored, diogelwch unigolion a grwpiau, gofalu am natur a sut orau i ddefnyddio'ch sgiliau newydd. Mae pob person hefyd yn cael tystysgrif i'w hatgoffa o'u profiad.

Fel rheol, cynhelir ein sesiynau rhwng 9.30yb a 12.30yh ond gallwn drefnu amseroedd arall sy'n addas i'ch grŵp.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 5 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Mae ein lleoliad mewn safle preifat ym Methesda, Gogledd Cymru gydag unig ddefnydd o'r ardal. Mae yna barcio diogel ac mae'n daith gerdded fer o'r man parcio i'r goedwig.

 • Cyfarfod yn y man parcio
 • Taith fer i'r gwersyll
 • Sgwrs diogelwch
 • Gweithgareddau'r cwrs
 • Gorffen

Fel rheol, cynhelir ein sesiynau rhwng 9.30yb a 12.30yh ond gallwn drefnu amseroedd arall sy'n addas i'ch grŵp.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill, grwpiau mawr a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

Oherwydd bod gennym anifeiliaid eraill fel hwyaid ac ieir o amgylch y lleoliad, ni allwn ganiatáu i gŵn neu anifeiliaid anwes eraill ddod ar y profiad.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Ni allwn argymell y profiad hwn yn ddigonol. O'r dechrau i'r diwedd, roedd Steve yn gofalu amdanom yn dda. Fe wnaeth groeso mawr i'm mab (9) a minnau (36) hyd yn oed yn yr amgylchiadau newydd hyn rydyn ni i gyd yn cael ein hunain gyda'r firws. Dysgodd y ddau ohonom gymaint o fewn yr amser er gwaethaf cael lefelau gwahanol iawn o brofiad. Roedd yn ennyn diddordeb y ddau ohonom ac yn bwysicaf oll yn hwyl fawr. Fe wnaethon ni ddysgu sgiliau ymarferol gydag arweiniad arbenigol, esboniadau gwybodus a phob un â diogelwch a chyfrifoldeb ar y blaen. Rydyn ni'n llawer mwy hyderus i fynd allan i'r gwyllt a gwneud rhywfaint o anturiaethus nawr! Diolch Steve!
Michael

Cefais fy hun a'm dau fachgen brofiad anhygoel ac roedd y profiad yn wych, fy ieuengaf yn 7 oed ac fe ymgysylltodd yn llwyr ag ef a dod â phethau i lawr i'w lefel. Byddwn yn bendant yn archebu rhywbeth arall gyda Steve yn y dyfodol wrth i ni i gyd yn awyddus i ddysgu mwy. Ni allwn ddiolch yn digon i Steve am ddiwrnod allan gwych!"
Anne

Roedd Steve yn wych o rhan gwybodaeth, cyfeillgarwch ac roeddem yn derbyn gofal go iawn. Mwynheais fy hun a fy nwy ferch y diwrnod yn aruthrol. Eisiau dod yn ôl eto a gwneud mwy, dysgu mwy ac adeiladu ar yr hyn a wnaethom heddiw. Lleoliad gwych a diwrnod wedi trefnu yn dda iawn. Argymell yn fawr.
Mark

Roedd hwn yn fore hollol hwyliog i'n teulu o bedwar. Cawsom brofiad cymysg o'r awyr agored a gwnaeth Stephen i ni i gyd deimlo'n gymwys. Mae'n athro amyneddgar a chymwynasgar. Roedd yn hyfryd dysgu ychydig am gefndir stephen hefyd.
Alison


Lluniau