10 eitem i'ch sach cefn (20/10/2020)

10 eitem i'ch sach cefn

Beth i'w roi yn ein sach gefn ar gyfer gweithgareddau awyr agored ?? Cwestiwn y mae llawer yn ei ystyried cyn mentro i'r bryniau a'r mynyddoedd ond yr ateb ddylai fod yr eitemau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y gweithgaredd penodol hwnnw ac nid popeth ar gyfer pob achlysur, bob tro! Byddant wrth gwrs yn amrywio i adlewyrchu gwahanol dymhorau a gofynion unigol. Y nod ddylai fod â sach deithio gytbwys gydag eitemau hanfodol sy'n cyfyngu ar y pwysau sy'n cael ei gario.
Dyma ein rhestr o ddeg eitem sy'n werth eu hystyried wrth bacio'ch sach deithio ar gyfer cyfnod yr Hydref.

  1. Hanfodol - het, menig, dillad glaw, haen gynnes. Dylai'r rhain gael eu cysidro fel un eitem a'u cario neu eu gwisgo bob amser.
  2. Bwyd a diod - bwyd rydych chi'n debygol o'i fwyta yn yr awyr agored, a fydd yn eich cynnal ar gyfer y gweithgaredd. Diodydd a fydd yn eich hydradu fel dŵr ac ati.
  3. Map a chwmpawd - ochr yn ochr â'r gallu i'w defnyddio mewn modd sy'n adlewyrchu'ch taith. Os ydych chi ar lwybr lefel isel yna mae'n debyg bod technegau llywio syml yn ddigonol. Os ydych chi'n mynd i dir mynyddig cymhleth yna mae angen sgiliau, profiad a gwybodaeth ychwanegol. Edrychwch ar ein cyrsiau a fydd yn dysgu sgiliau llywio i chi.
  4. Ffôn symudol - wedi'i wefru'n llawn cyn gadael y tŷ. Ystyriwch becyn pŵer ychwanegol.
  5. Torts pen - gosod batris ffres yn ôl yr angen pan gartref yn hytrach nag yn yr awyr agored. Cariwch fatris sbâr neu, yn ddelfrydol, torts pen sbâr. Cymerwch ofal i sicrhau nad yw'n troi ymlaen yn ddamweiniol yn eich sach cefn.
  6. Pecyn Cymorth Cyntaf - nid oes angen i hwn fod yn cymhleth a dylai adlewyrchu eich anghenion unigol yn hytrach na pharatoi ar gyfer y senario waethaf y gallech ddod ar ei draws. Rydym yn trafod hyn ar ein cyrsiau sgiliau bryniau a mynyddoedd.
  7. Offer argyfwng - gall y rhain gynnwys blanced ffoil syml neu fersiwn fwy proffesiynol, chwiban ac efallai lloches grŵp.
  8. Gwybodaeth bersonol - os oes gennych angenhion meddygol a allai effeithio ar eich gweithgaredd yna mae'n debyg ei bod yn werth cario cerdyn wedi'i lamineiddio'n syml yn eich sach cefn sy'n cynnwys gwybodaeth gyswllt a manylion eich cyflwr yn ogystal â gwybodaeth feddygol. Mwyaf o wybodaeth sydd gan y gwasanaethau brys, y gorau y gallant ofalu amdanoch chi.
  9. Eitemau sbâr - does dim rhaid iddyn nhw fod yn niferus ond dylen nhw adlewyrchu eich gweithgaredd a'ch tywydd. Mae eitemau fel map sbâr, cwmpawd, menig a het yn ysgafn ac nid ydyn nhw'n cymryd llawer o le.
  10. Eitemau personol - mae'r rhain yn eitemau ydych yn angen er mwyn ofalu amdanoch eich hun o ddydd i ddydd. Gallant fod yn feddyginiaethol neu gallent fod yn rhywbeth mor syml â pholion cerdded neu'n bâr penodol o insoles ar gyfer eich esgidiau y mae angen i chi gerdded yn gyffyrddus.Gallent hefyd gynnwys gel gwrth-bacteriol a mwgwd wyneb addas. Os yw'n cyfrannu at gael diwrnod mwy diogel a mwy pleserus yna cofiwch eu cynnwys!

Mae'r rhestr uchod yn ganllaw syml ac nid yw wedi'i ddylunio fel rhestr ddiffiniol o eitemau. Chi sy'n gyfrifol am gario a gwisgo'r eitemau priodol, cynllunio yn unol â hynny a bod â'r sgiliau angenrheidiol i gael diwrnod diogel yn yr awyr agored. Mae hunangynhaliaeth yn rhywbeth rydyn ni'n ei annog ac mae ein cyrsiau sgiliau yn eich helpu chi i gyflawni'r nod hwnnw. Mae croeso i chi edrych ar ein cyrsiau neu anfon neges atom a gweld lle y gallwn eich helpu i gael diwrnod allan mwy diogel a mwy pleserus!