Adnewyddu sgiliau (12/01/2021)

Adnewyddu sgiliau

Mae blinder clo fawr yn fater gwirioneddol a diffuant sy'n wynebu llawer o bobl sydd wedi gorfod newid arferion gwaith sydd wedi bod yn rhan o'u bywydau ers blynyddoedd lawer.
I'r rhai ohonom sy'n gweithio yn yr awyr agored, mae'r cyfyngiadau a osodwyd arnom a'r cyfyngiadau mynediad i'n gweithle corfforol - yr awyr agored, wedi golygu y gall "pylu sgiliau" ddod yn gyflym ac efallai'n dawel.
Rydym yn cymryd yn ganiataol bod y sgiliau craidd personol hyn fel llywio, gwneud penderfyniadau, addysgu / tywys / cyfarwyddo yn bethau na all byth ein gadael ond y gwir yw bod yr hen ddywediad "ei ddefnyddio neu ei golli" yn berthnasol heddiw gymaint ag unrhyw amser yn y gorffennol!

Gall ffitrwydd ddirywio hefyd, ac mae ffitrwydd mynydd yn rhywbeth y mae'r milltiroedd caled yn yr awyr agored yn ei ennill, weithiau mewn tywydd heriol ac yn sicr trwy deithiau mynydd rheolaidd.
Fy taith gyntaf ar ôl y clo mawr cyntaf yn 2020 oedd i Crib Lem ar y Carneddau. Yn ystod y dydd roeddwn yn benderfynol o ail-afael ar fy nhechneg sgramblo, mesur fy lefel ffitrwydd ac ymarfer llywio. Mae'n deg dweud bod hanner cyntaf y taith wedi ei wario yn ail edrych ar lawer o bethau!! Erbyn diwedd y daith roedd pethau wedi dychwelyd i'r arfer ond ailddatganodd y profiad imi yr angen i gynnal fy sgiliau personol.
Sut allwn ni lwyddo i gynnal sgiliau personol craidd tra ar ddolen o gloi i lawr, cyfyngiadau, canllawiau a phryder byth-bresennol?
Nid oes gan bawb fynediad i fynyddoedd o'u stepen drws. Nid oes gan bawb y gallu corfforol i gerdded 12 milltir er mwyn cael taith fynyddig werth chweil.
Dyma fy barn ar sut y gall pob un ohonom ni adnewyddu ein sgiliau craidd a rheoli cyfnodau cloi hyd eithaf ein gallu:

1 Cael cynllun! Nodi'r hyn sydd angen i chi ei adnewyddu neu ei gadw'n gyfredol. Cyfrifwch amserlen wythnosol realistig a fydd yn eich galluogi i wneud hyn. Peidiwch â hyd yn oed ystyried defnyddio'r “Does gen i ddim amser ar gyfer hyn” - mae ganddo chi!
2 Ffrindiau a theulu - mae nhw angen fod rhan o'r broses. Gallant helpu mewn sawl ffordd o'ch helpu i gael amser i wneud y pethau y mae angen i chi eu gwneud, helpu yn y gweithgareddau eu hunain neu hyd yn oed eich marcio allan o ddeg am ba mor gyflym y gallwch gael eich menig, gogls a'ch helmed ymlaen gyda'ch llygaid ar gau! Mae'n debyg bydd un o'ch ffrindiau hefyd yn falch o adnewyddu ei sgiliau.
3 Adnewyddu'ch dillad a'ch offer - heb olchi'ch siaced Paramo am fisoedd? Dal i defnyddio y cwmpawd wedi cracio neu wedi pylu? Yn dal i ddefnyddio'r map hwnnw o 2002? Mynnwch eich gêr a rhowch ychydig o sylw iddo. Nid oes rhaid i chi wario cannoedd o bunnoedd ond wrth rhoid cynnal a cadw i'ch gêr. fydd bendith yn y tymor hir.
4 Trefn - beth ydych chi am ei wneud, ble, gyda phwy a phryd? Meddu ar uchelgeisiau, dymuniadau a breuddwydion. Nid oes ots a ydyn nhw i gyd yn dod yn wir ond mae cael uchelgais yn feddylfryd cadarnhaol iawn. Yna blaenoriaethwch y pethau y gallwch chi eu gwneud, cael cefnogaeth i'w gwneud, eu bod yn hygyrch ac o fewn eich cyllideb a'u rhoi mewn rhestr fwledi, ei hargraffu a'i glynu ar ddrws yr oergell i'ch atgoffa o'r hyn y gallwch chi ei wneud.

5 Llywio - os oes gennych fynediad i fryniau a mynyddoedd ac yn gallu eu cyrchu o fewn y canllawiau cyfredol yna defnyddiwch nhw. Dechreuwch yn fach, cael yr holl bethau sylfaenol yn ôl i'r arfer cyn mynd i dywydd a thir heriol. Os nad oes gennych fynediad i'r bryniau yna gall hyd yn oed teithiau cerdded lefel isel o amgylch eich ardal leol, parciau, tref ac ati ddarparu cyfleoedd ar gyfer technegau fel camu, amseru, adnabod nodweddion, llinellau cyfuchlin, symbolau, cyfeiriadau grid a llawer mwy. Sgiliau pwysig yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol wrth fwynhau gweithgareddau awyr agored. Mynnwch fap o'ch ardal leol, dewch o hyd i'ch tŷ a gweld pa symbolau sy'n amgylchynu lle'r ydych chi'n byw. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth newydd! Anfonwch gyfeiriadau grid at gyd-ffrind mynydd a'u cael i weithio allan y llwybr ac i'r gwrthwyneb. Defnyddiwch wahanol fapiau o wahanol ardaloedd, rhannwch neu gyfnewid mapiau gyda ffrindiau a theulu. Edrychwch ar fapiau o fynyddoedd Ewropeaidd a gweithio allan llwybrau gan gynnwys ennill uchder a chyfanswm pellter ac ati. Lle bynnag y bo modd ceisiwch ddefnyddio fersiynau papur gan y bydd unrhyw beth ar-lein yn sicr o ddod â chi i oriau a gollwyd ym myd You Tube !!
6 Gwneud penderfyniadau - gall hon fod yn heriol pan nad ar y bryniau neu'r mynyddoedd ond beth am ailedrych ar atgofion o ddiwrnodau allan gwych, diwrnodau allan epig neu ddiwrnodau arbennig yr ydych chi'n eu trysori? Yn sicr bydd adegau pan fyddai gwneud penderfyniadau yn rhan o'r diwrnod gan gynnwys dewis llwybr, tywydd, llywio, pobl ac ati. Trwy edrych yn ôl, gallwn ailedrych ar lle gallwn wella ar gyfer y dyfodol.
7 Ffitrwydd - arhoswch yn egnïol! Beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, daliwch ati ond efallai meddwl am roi cynnig ar rywbeth newydd fel ioga, ymarfer corff wahanol neu hyd yn oed fod yn gystadleuol a gwneud her i'r cartref i'ch hunain neu i'r teulu gyfan. Sicrhewch eich bod yn ffit ac yn gallu gwneud unrhyw weithgaredd ac os ydych yn ansicr yna ceisiwch osgoi am y tro a cheisiwch gyngor meddygol cyn cychwyn.

8 Gwybodaeth - Credaf yn gryf y gall pob dydd fod yn ddiwrnod ysgol gyda'r cyfle i ddysgu rhywbeth newydd. Dewch o hyd i'r llyfrau awyr agored sy'n gorwedd yn angof ar y silff a gweld pa wybodaeth oedd ar ôl pan wnaethoch chi eu darllen ddiwethaf. Rwy'n ailedrych yn rheolaidd ar y llawlyfrau Hyfforddi Arweinwyr Mynydd fel Cerdded Bryniau, Sgiliau Gaeaf a Dringo Creigiau. Cofiwch nad oes unrhyw un yn gwybod popeth, ond mae pawb yn gwybod rhywbeth!
9 Cymhelliant - Mae Covid wedi effeithio ar bob un ohonom ac mae'n siŵr y bydd yn effeithio arnom am flynyddoedd lawer i ddod. Cadwch mewn cof y gallai fod yn amser cyn y gallwn ailddechrau normalrwydd. Mae gan bob un ohonom gyfnodau o amheuaeth, pryder a gyda'r rhain daw diffyg cymhelliant. Ceisiwch barhau i ymgysylltu, ceisiwch resymau ac amcanion dros wneud y gorau o'r dydd. Siaradwch ag eraill, cyfyngu ar y pethau negyddol yn eich bywyd a chynyddu'r pethau bositif.
10 Ymddygiad - os ydych chi'n gweithio yn y diwydiant awyr agored neu'n ymgysylltu â phobl fel rhan o'ch gwaith yna meddyliwch am yr hyn y gallech chi ei newid neu ei wella am eich steil addysgu neu gyfarwyddo? Ydych chi wedi ymgolli gormod mewn ticio blychau yn hytrach na chanolbwyntio ar yr unigolyn? Ydych chi'n arsylwi'ch cleientiaid ac yn gweld lle gallai elfen o hyfforddi eu helpu i wella? A ydych chi'n gwrando arnynt pan fyddant yn egluro eu straeon personol, eu straeon awyr agored a'r hyn yr hoffent ei wneud ac yn bwysicach fyth yr eiliad honno pan all gair neu sylw calonogol gennych helpu i wneud y diwrnod yn gofiadwy?


Mae'r uchod yn syniadau syml i chi eu hystyried a gobeithio y byddant yn eich ysbrydoli i aros yn bositif ac yn llawn cymhelliant pan fyddwn yn gallu dychwelyd yn iawn i'r gweithgareddau awyr agored yr ydym i gyd yn eu hadnabod ac yn eu caru.