Hyfforddiant Covid-19 (03/07/2020)

Hyfforddiant Covid-19

Yn ystod y cyfnod cloi, mae llawer ohonom wedi addasu i'r "newydd" ac yn byw ein bywydau wrth barhau i fod yn ymwybodol o bresenoldeb y firws.
Fel rhan o'n paratoadau ar gyfer dychwelyd i'r gwaith, rydym wedi addasu llawer o'n strwythur busnes gan gynnwys:

  • Diweddaru ein hasesiadau risg a'n datganiadau dull
  • Wedi diweddaru ein gwaith papur cwrs gan gynnwys y ffurflenni meddygol a chydsynio a rhestrau offer a dillad
  • Cyflwyno prosesau hylendid ar gyfer defnyddio cerbydau
  • Wedi addasu ein dulliau addysgu
  • Cyflwyno gofynion syml a rhesymol ar gyfer cyflwyno cyrsiau
  • Diweddariadau staff ar gyfer ein prosesau a'n newidiadau rheoli trwy broses anwythiad newydd
  • Gostwng ein cymarebau cwrs i uchafswm o 1 hyfforddwr ar gyfer 4 cleient ar gyfer y dyfodol agos
  • Derbyn hyfforddiant mewn iechyd meddwl gan MIND
  • Derbyn hyfforddiant mewn glendid Covid19 gan WHO

Rydym wedi ymateb i ganllawiau swyddogol a wedi parchu cyfyngiadau lleol megis ardaloedd cloi Parc Cenedlaethol Eryri.
Rydym yn fusnes lleol, un sydd wedi'i wreiddio yn y cymunedau lleol gyda chysylltiadau cymdeithasol a busnes cryf ledled Gogledd Cymru. Felly, mae cynnal perthnasoedd da gyda'n partneriaid a'n ffrindiau yn bwysig a gobeithio bod y mesurau rydyn ni wedi'u rhoi yn ei lle yn dangos ein hagwedd broffesiynol at eu diogelwch hwy yn ogystal â'n cleientiaid.
Cadwch yn ddiogel a dymunwn y gorau o iechyd i chi a'ch teuluoedd

Stephen Jones