Yr Wyddfa

Taith gerdded dywysedig i gopa'r Wyddfa! Mae ein tywyswyr yn lleol, yn ddwyieithog a byddant yn ymdrechu i roi profiad bythgofiadwy i chi gan gynnwys rhoi cipolwg ar gymunedau lleol, hanes a diwylliant yr ardal.


Yn addas i

 • Bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd rheolaidd ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar, bychain i copa'r Wyddfa
 • Pobl edrych am brofiad Gymreig o'r Wyddfa!

Cyrsiau yn cynnwys

 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tocyn trafnidiaeth gyhoeddus o Llanberis i Pen y Pass

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£40

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Byddwch yn cwrdd â'ch tywysydd ym mhentref Llanberis am 08.45 i gael gwirio offer a chwblhau cynlluniau ar gyfer y diwrnod.

Bydd yr union lwybr yn dibynnu ar yr amodau tywydd presennol ond mae'r cynnlun arferol yn cynnwys cludiant cyhoeddus i Pen y Pass (tocyn wedi'i gynnwys) a cherdded llwybr Pen y Gwryd o faes parcio Pen y Pass i'r copa. Rydym fel arfer yn dychwelyd ar hyd llwybr Llanberis i orffen yn ôl yn y pentref.

Mae llwybr Pen y Gwryd yn llwybr sy'n dod â ni i galon yr Wyddfa. Mae'n cychwyn o faes parcio Pen y Pass ac yn dilyn ffordd i fyny a thrwy'r golygfeydd godidog a'r llethrau mynyddig sy'n amgylchynu'r Wyddfa. Er bod llawer o'r daith ar lwybr wedi'i ffurfio mae yna hefyd darnau lle mae'n ofynnol i ddefnyddio'ch dwylo a'ch traed i symud ymlaen yn ddiogel. Mae'n codi i gwrdd â phrif lwybr y copa.

Byddwn yn dychwelyd ar hyd llwybr Llanberis sy'n ychydig yn hirach na llwybr Pen y Gwryd. Mae ganddo gwpl o lethrau mwy serth ond bydd eich tywysydd yn eich helpu i gerdded y rhain.

Mae'n gyfochr a thrac y rheilffordd ond mae'n bob amser yn well aros ar y llwybr troed cydnabyddedig. Bydd eich tywysydd yn tynnu sylw at nodweddion sy'n ymwneud â hanes, daeareg a natur o'ch cwmpas wrth i chi ddisgyn yn ôl i bentref Llanberis.

Gall cyfanswm y pellter a gerddir yn ystod eich diwrnod ar Yr Wyddfa fod rhwng 7 a 9 milltir.

Dylech fod yn barod i gerdded rhwng pump a saith awr ar dir mynyddig ond ar gyflymder cyson.

Mae'r rhain yn ddyddiadau agored lle byddwch chi'n rhan o grŵp cyfeillgar o bobl eraill o'r un anian.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 6. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 08.45yb cyfarfod yn Llanberis
 • 9.00yb cychwyn y daith
 • 12.30yh cyrraedd y copa
 • 1yh cychwyn o'r copa
 • 4yh cyrraedd Llanberis

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.
 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Ymchwiliais i Anelu Aim Higher o Ganada ac ni allwn fod wedi bod yn hapusach y dewisais nhw. Roedd Steve yn gymorth mawr gyda'r archeb ac yn brydlon ac yn broffesiynol gyda'r holl ohebiaeth e-bost. Ar y diwrnod y gwnaethom ddringo'r Wyddfa roedd Steve yn wych. Roedd yn gefnogol ac fe helpodd fi darparu polion a rheoli fy nghyflymder wrth i'm coesau losgi! Roeddwn bob amser yn teimlo'n ddiogel yn ei ddwylo. Mae hefyd yn dywysydd gwybodus iawn sy'n gwybod hanes a daeareg leol ac roedd yn brofiad gwych. Roedd cael eich tywys i fyny'r Wyddfa gan Gymro lleol profiadol sy'n llysgennad gwych i'r awyr agored a Chymru yn brofiad gwych. Gallaf roi fy argymhelliad cryfaf i Anelu Aim Higher. Diolch Steve am ddiwrnod gwych ar yr Wyddfa!
Graham

Dal i wenu ddyddiau ar ôl cerdded i copa'r Wyddfa, yn bennaf oherwydd arweiniad medrus Stephen. Fe sicrhaodd fy mod i'n teimlo'n ddiogel ar fore glawiog ym mis Ionawr gyda gwyntoedd o 45 mya ac eira ar yr copa, wrth adeiladu fy hyder mewn ffordd cyfeillgar a galluog. Hefyd, diddorol iawn dysgu am yr ardal lleol a sut ffurfiwyd mynyddoedd Eryri. Lluniau a fideos rhyfeddol a anfonwyd yn brydlon, yn hynod broffesiynol ac yn brofiad hwyliog. Rwyf yn edrych ymlaen at eu hailadrodd gydag Anelu!
Cleient preifat

Un flwyddyn yn ddiweddarach a lluniau wedi codi ar fy ffon. Am ddiwrnod anhygoel a gawsom ni oll. Dwi'n ofn uchder ond roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau goncro fy ofn, roedd Steve wedi fy helpu yr holl ffordd.Mae'n gwneud i mi am ddringo mwy a throsodd. Diolch am eich sgiliau a'ch gwybodaeth.
Louise a ffrindiau


Lluniau